1.Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Przedszkoliada.pl działającym pod adresem: www.sklepkangura.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to SYSKO UL. BRONISŁAWY 22, 93-308 ŁÓDŹ, NIP: 727 182 42 48

b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy www.sklepkangura.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepkangura.pl

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie

e) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

1.2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklepkangura.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

1.3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

1.4. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

1.5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

2. Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

2.1. www.sklepkangura.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklepkangura.pl. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2.2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

* przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
* włączoną obsługę Java Script,
* włączoną obsługę plików Cookies,
* aktywny adres e-mail.

3. Warunki realizacji Zamówienia

3.1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

3.2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

* wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
* dodania ich do koszyka,
* wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
* zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
* podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

kliknięcia przycisku “zamówienie”.

3.3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z podsumowaniem Zamówienia.

4. Zasady płatności

4.1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru, Klient płaci za pośrednictwem serwisu PayU.

4.2. Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT.

5. Dostawa zamówionego Towaru

5.1. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres firmą kurierską lub Paczką w Ruchu tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zamówienia złożone i opłacone w dni robocze są wysyłane w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.

5.2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

6. Zwrot zakupionego Towaru

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do zwrotu zakupionych w sklepie rzeczy odnosi się wyłącznie do rzeczy nieużywanych przez konsumenta.

6.2. Zwroty prosimy odsyłać na adres: SYSKO UL. BRONISŁAWY 22, 93-308 ŁÓDŹ. Na paczce prosimy napisać nr zamówienia.

6.3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie wraz z dowodem zakupu lub faktury VAT.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

6.5. Konsument, w razie zwrotu, musi przedstawić oraz odesłać potwierdzenie zakupu lub kopię faktury, która jest jedynym akceptowanym przez sklep dowodem zakupu.

6.6. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta orz weryfikacji przez sklep stanu rzeczy jako nieużywanych.

6.7. Formularz odstąpienia od umowy dostępny TUTAJ.

7. Gwarancja i reklamacja Towaru

7.1. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta.

7.2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

7.3.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 12 miesięcy od daty zakupu oraz posiadanie paragonu wydanego przez sklep. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

7.4. Formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ.

7.5. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres: SYSKO UL. BRONISŁAWY 22, 93-308 ŁÓDŹ. Na paczce prosimy napisać nr zamówienia.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

8.3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

8.4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

8.5. Administratorem danych osobowych Klienta jest: SYSKO UL. BRONISŁAWY 22, 93-308 ŁÓDŹ

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

9.2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

9.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i profilu działalności sklepu. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.